Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa bežne udeľuje vo vybrané soboty o 10:00.

Najbližšie termíny krstov: 2. marca, 23. marca, 6. apríla, 27. apríla, 11. mája, 25. mája, 8. júna, 22. júna, 13. júla, 27. júla, 10. augusta, 24. augusta

Termín krstu nie je potrebné rezervovať, nakoľko sa krstí vždy toľko detí, koľko je na ten termín žiadajúcich. Nevyhnutné je len nahlásiť, v ktorom termíne chcete krst absolvovať a minimálne týždeň pred krstom osobne priniesť potrebné dokumenty na farský úrad. Bez nich kňaz nemôže krstiť.

Krst nahlasuje rodič (nie starý rodič) v úradných hodinách na farskom úrade v dostatočnom predstihu, minimálne týždeň pred krstom. Tlačivo na stiahnutie: tlačivo žiadosť krst dieťaťa

Pri osobnom stretnutí treba predložiť vypísanú žiadosť (prvá strana, podpísaní rodičia a krstní rodičia), rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a aktuálny, čerstvo vydaný krstný list krstného rodiča. Z rozumných dôvodov je možný aj krst dieťaťa, ktorého rodičia nebývajú v Nitre. V takom prípade však treba licenciu (povolenie) od miestneho pána farára. Ten vypíše rodičom na farskom úrade, kde bývajú, potrebné dokumenty.

Krstný rodič môže byť len kresťan – katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte. Tieto podmienky na krstného rodiča určuje kánonické právo.

Ďakujeme, že tieto podmienky (napr. ohľadom toho, kto má byť krstným rodičom) dané Cirkvou pre dobro jej veriacich rešpektujete a neprosíte nás o rôzne výnimky, či obchádzanie týchto pravidiel, ktoré majú svoje vážne opodstatnenie. Veľmi si vážime Vaše pochopenie.


Sviatosť birmovania

V tomto roku sa v našej farnosti nebude konať vysluhovanie sviatosti birmovania študentov.


Svätá spoveď

Možnosť pristúpiť k svätej spovedi vždy pol hodinu pred každou svätou omšou v týždni aj v nedeľu. V prvopiatkovom týždni vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou (podľa potreby aj počas sv. omše).


Eucharistia – Svätá omša

Úmysly na sv. omše prijímame trikrát v roku na 4 mesiace dopredu. Január – Apríl, Máj – August, September – December.

Úmysly sv. omší na obdobie do konca augusta 2024 zapisujeme v sakristii kostola pred alebo po sv. omši.

Eucharistická adorácia:

Streda po sv. omši o 18:30 (vysokoškoláci)
štvrtok po sv. omši o 18:30
Prvý piatok v mesiaci

6:15

po sv. omši o 18:30 do soboty rána 7:00

Sviatosť pomazania chorých

Chorých a starších veriacich navštevujeme v našej farnosti v súrnych prípadoch kedykoľvek. Chorých možno nahlásiť aj mimo úradných hodín v kancelárii, či telefonicky. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte Misijný dom na Kalvárii. Môžete volať na telefónne číslo +421 903 809 624.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť pre dôstojné slávenie tejto sviatosti:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.


Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva nahlasujú snúbenci minimálne tri mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Keďže dátum sobáša poznajú v omnoho skoršom čase, je z organizačných dôvodov vhodnejšie nahlásiť sobáš aj v skoršom termíne. Prvé, informačné stretnutie je možné dohodnúť prostredníctvom mailu alebo telefonicky, prípadne na farskom úrade počas úradných hodín. Snúbenci sa na ňom dozvedia údaje o spôsobe prípravy i potrebných dokladoch.

Nahlásenie a rezervovanie presného dátumu a hodiny sobáša nie je možné cez mail alebo telefonicky.  Ďakujeme, že nás nežiadate o výnimku. Tieto záležitosti je potrebné urobiť osobne na farskom úrade, čím sa predíde komplikáciám.

Najbližšia kurz prípravy snúbencov na sviatosť manželstva bude:


Kresťanský pohreb

Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. K vybaveniu pohrebu treba predložiť kópiu úmrtného listu a doklad zo Správy cintorínov o stanovenom mieste a čase pohrebu.


Príprava dospelých k sviatostiam

Príprava dospelých na krst a ostatné iniciačné sviatosti (Prvé sväté prijímanie, Sviatosť birmovania) prebiehajú v našej farnosti podľa osobného dohovoru so žiadateľmi. Prosíme nahlásiť sa na farskom úrade.

Informačný servis nitrianskej diecézy