Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa udeľuje vo vybrané soboty o 10:00.

Najbližšie termíny krstov: 4. apríl, 18. apríl, 2. máj.

 

Krst nahlasuje rodič (nie starý rodič) v úradných hodinách na farskom úrade v dostatočnom predstihu, minimálne týždeň pred krstom.

Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa a aktuálny (čerstvo vydaný) krstný list krstného rodiča. Z rozumných dôvodov je možný aj krst dieťaťa, ktorého rodičia nebývajú v Nitre. V takom prípade však treba licenciu (povolenie) od miestneho pána farára.

Krstný rodič môže byť len kresťan – katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

 

Svätá spoveď

Možnosť pristúpiť k svätej spovedi vždy pol hodinu pred každou svätou omšou v týždni aj v nedeľu. V prvopiatkovom týždni vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou (podľa potreby aj počas sv. omše).

 

Eucharistia – Svätá omša

Úmysly na sv. omše prijímame trikrát v roku na 4 mesiace dopredu. Január – Apríl, Máj – August, September – December. Na príslušné obdobie sa začína zapisovať v poslednom týždni mesiaca, ktorý mu predchádza.

Úmysly sv. omší na rok 2019 sú už všetky zarezervované.

Eucharistická adorácia:

Streda po sv. omši o 18:30 (vysokoškoláci)
štvrtok po sv. omši o 18:30
Prvý piatok v mesiaci

6:15

po sv. omši o 18:30

 

Sviatosť pomazania chorých

Chorých a starších veriacich navštevujeme v našej farnosti v súrnych prípadoch kedykoľvek. Chorých možno nahlásiť aj mimo úradných hodín v kancelárii, či telefonicky. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte Misijný dom na Kalvárii. Môžete volať na telefónne číslo +421 903 809 624.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť pre dôstojné slávenie tejto sviatosti:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.

 

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva nahlasujú snúbenci minimálne tri mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. Keďže dátum sobáša poznajú v omnoho skoršom čase, je z organizačných dôvodov vhodnejšie nahlásiť sobáš aj v skoršom termíne. Prvé, informačné stretnutie je možné dohodnúť prostredníctvom mailu alebo telefonicky, prípadne na farskom úrade počas úradných hodín. Snúbenci sa na ňom dozvedia údaje o spôsobe prípravy i potrebných dokladoch.

Najbližšia kurz prípravy snúbencov na sviatosť manželstva bude:

 V našej farnosti: 26.6. – 28.6. 2020.

Vo farnosti Nitra – Kalvária4. – 5. apríl 2020. (Viac info na: https://kalvaria.verbisti.sk/www/liturgia-sviatosti/sviatost-manzelstva/)

 

 

Kresťanský pohreb

Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. K vybaveniu pohrebu treba predložiť kópiu úmrtného listu a doklad zo Správy cintorínov o stanovenom mieste a čase pohrebu.

 

Príprava dospelých k sviatostiam

Príprava dospelých na krst a ostatné iniciačné sviatosti (Prvé sväté prijímanie, Sviatosť birmovania) prebiehajú v našej farnosti podľa osobného dohovoru so žiadateľmi. Prosíme nahlásiť sa na farskom úrade.