Oznamy na Siedmu nedeľu v cezročnom období

 

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Personálne zmeny vo farnosti:

V týchto dňoch prichádza ako výpomoc do našej farnosti vdp. Jozef Plutinský. S radosťou ho vítame a prajeme mu v našej farnosti a v jeho ďalších povinnostiach hojnosť Božích milostí.

 

Púť do Svätej zeme:

V pondelok odchádza prvá skupina farníkov našej farnosti do Svätej zeme. Uisťujeme všetkých a každého osobitne o našich modlitbách za celú farnosť a našich veriacich. Zároveň prosíme o modlitby aj my, aby sa všetko podarilo na Božiu slávu.

 

Poďakovanie za pomoc pri výmaľbe kostola:

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa dielo maľovania kostola dokončilo do tej podoby, ktorú môžeme teraz vidieť. Ďakujeme, že každý podľa svojich možností prispel a podal ruku k dielu. Ďakujeme všetkým pracovníkom, deťom, ženám a mužom, ktorí často upratovali kostol, aby sme mohli sláviť sv. omšu, za modlitby za maliara Dušana, ktorý počas prác bol hospitalizovaný a  modlitby ho veľmi posilňovali v znášaní choroby. Nech každému Boh oplatí Vašu námahu a obety.

V týchto týždňoch by sa mali stavebné práce presunúť do exteriéru, kde by sa mala začať robiť nová omietka na fasáde kostola. Prosme spoločne Pána, aby aj túto časť práce na zveľadení nášho chrámu požehnal.

 

Odprosujúca poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej

V utorok (21.02.) od 16:00 do svätej omše bude v našom chráme zmierna poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorou chceme naše srdcia pripraviť na čas svätého pôstu. Zastavme sa behu povinností a príďme upriamiť svoje srdcia k Bohu. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky. Všetkých srdečne pozývame.

 

Začiatok svätého pôstu

Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Značenie popolom bude pri každej svätej omši. Sv. omší v našom chráme v tento deň bude päť a to nasledovne: ráno o 6.30 hod, napoludnie o 12.00 hod., o 17:00 hod.maďarskom jazyku, večer o 18.30 hod. a o 20:00 študentská sv. omša.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu, 22. februára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame. Požehnanie relikviou vzhľadom na slávenie Popolcovej stredy bude spoločné.

 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

 

Zbierka na Charitu:

Na budúcu nedeľu sa bude konať celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň..

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy