Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alžbety Portugalskej

Utorok: sv. Cyrila a Metoda

Streda: sv. Márie Goretti

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Pätnásta nedeľa Cez rok

Farské oznamy:

Personálne zmeny vo farnosti:

Od 1. júla prišiel do našej farnosti vdp. Ivan Ďuriš, doterajší výpomocný duchovný v Bánovciach. Vítame ho v našej farnosti a prajeme veľa požehnania v jeho duchovnej službe v našej farnosti.

 

Národná púť k sv. Cyrilovi a Metodovi:

V utorok slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda. Na Svätoplukovom námestí bude o 10:00 slávnostná sv. omša. Sv. omše v našom kostole budú o 7:00 a 18:30.

 

Relikivie sv Márie Goretti:

V stredu na sviatok sv. Márie Goretti budeme mať možnosť pri sv. omšiach uctiť si relikvie. Prosme túto sväticu čistoty o vytrvalosť v snahách o zachovanie cudnosti a čistoty.

 

Púť do Svätej zeme 2023:

V budúcom roku organizuje naša farnosť farskú púť do Svätej zeme. Termíny sú:            20.2-27.2. 2023 (počas jarných prázdnin). Ak by sa tento termín naplnil, bude k dispozícii aj termín 1.3.-8.3.2023. Predbežná cena je 750,- EUR. Viac informácií si môžete pozrieť na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Púť sv. zem – plagát – klik sem

 

Priebeh reštaurovania obrazu Poslednej večere z refektára:

Výnimočný obraz Poslednej večere od významného barokového autora Zannusiho už 222 rokov krášli náš refektár. Na VŠVÚ v Bratislave sa mu venujú v ateliéri reštaurovania pod odborným dohľadom, aby opäť získal stratenú krásu. Viac informácií o priebehu reštaurovania si môžete pozrieť v Lurdskej jaskynke, kde je pripravená malá prezentácia.

Facebook príspevok – Klik sem

 

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. pre tých, ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava sa začne v septembri. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii.

Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Farské hody:

Pri príležitosti farských hodov bude dnes po sv. omši bude tradičná farská ofera. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Poďakovanie a prosba o dôstojný prístup k posvätnému priestoru:

Ďakujeme vám, že aj napriek horúcemu letu si zachovávate úctu k Pánu Bohu a na sv. omše prichádzate slušne a cudne oblečení. Pamätajme, že aj toto je obeta, ktorú si Pán Boh veľmi cení.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Ďakujeme za všetky milodary na opravu kostola.

Úmysly sv. omší

04.07.2022 – 10.07.2022

 

Pondelok 04. júla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30    + Jozef, Rozália a ich rodičia

Utorok 05. júla

7:00      + Jozef a Helena

18:30    + Július, Mária a Júlia

Streda 06. júla

6:30      + Jozef a Melánia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana, Annu a deti

Štvrtok 07. júla

6:30      + Božena

18:30    Za uzdravenie Milady a ochranu pred Zlým

Piatok 08. júla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Evelínu

18:30    + Ivan a rodičia z oboch strán

Sobota 09. júla

7:00      Za obrátenie detí a manžela

18:30    + Valéria, Július, Imrich a rodičia

Nedeľa 10. júla

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu a Patrika

8:30      + Jozef a rodičia

10:00    za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ninu (latinská)

18:30    + Helena, Alena a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy