Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alberta Veľkého

Utorok: sv. Gertrúdy

Streda: sv. Alžbety Uhorskej

Sobota: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma

Nedeľa: Krista Kráľa

Farské oznamy:

Do večnosti odišiel vdp. Ladislav Vrábel

Do večnosti nás predišiel vdp. Ladislav Vrábel, ktorý dlhé roky pôsobil v našej farnosti ako farár. Za jeho pôsobenia prešiel kostol úplnou rekonštrukciou, vďaka ktorej dostal krásny vzhľad, ktorý do dnešných dní môžeme obdivovať. Pohreb so sv. omšou bude vo farnosti Ladce. Pre súčasnú situáciu neodporúčame cestovať. Kapacity budú veľmi obmedzené. Preto budeme v našom chráme sláviť v tom istom čase ako v Ladcoch pohrebnú sv. omšu, a to: v pondelok o 12:00.

 

Zsvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu:

Na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou bude konať modlitba zasvätenia ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto sa nábožne zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

Mesačná zbierka

Na budúci týždeň bude pri sv. omšiach mesačná zbierka pre potreby farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať vopred za obetu, ktorá pomôže pri prácach na obnove refektára a kostola.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety za túto farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Informačný servis nitrianskej diecézy