Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Cyrila Alexandrijského

Utorok: sv. Ireneja

Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov (patrónov chrámu)

Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa: Štrnásta nedeľa Cez rok (Farské hody – Sv. Petra a Pavla)

Farské oznamy:

Personálne zmeny vo farnosti:

Od 1. júla dochádza k personálnym zmenám v našej farnosti. Dp. Eduard Janíček, výpomocný duchovný, je ustanovený za správcu farnosti Šišov a na jeho miesto príde dp. Ivan Ďuriš, doterajší výpomocný duchovný v Bánovciach a misionár v Keni. Ďakujeme dp. Eduardovi za všetku jeho službu v našej farnosti, prajeme veľa Božích milostí na novom pôsobisku. Poslednú večernú sv. omšu bude dp. Eduard Janíček sláviť v utorok, 28. júna.

Slávnosť sv. Petra a Pavla:

V stredu je slávnosť svätých Petra a Pavla, patrónov nášho chrámu. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú takto: 6:30, 12:00 a 18:30 v slovenčine, 17:00 v maďarčine a 19:30 v latinčine. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na dobročinné diela Sv. otca (Halier sv. Petra). Vopred Pán Boh zaplať!

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

 

Fatimská pobožnosť – zmena času:

Fatimskú pobožnosť sa budeme modliť, počnúc mesiacom júl, v novom čase: o 6:30 ešte počas nočnej adorácie. Po jej skončení sa bude sláviť sv. omša.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Prežívame čas, v ktorom sú svätení noví kňazi a zároveň je to aj čas personálnych zmien vo farnostiach, preto aj tento úmysel môže byť našim spoločným počas adorácie. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (1.7.-2.7.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

Nočná adorácia 

Púť do Svätej zeme 2023:

V budúcom roku organizuje naša farnosť farskú púť do Svätej zeme. Termíny sú: 20.2-27.2. 2023 (počas jarných prázdnin). Ak by sa tento termín naplnil, bude k dispozícii aj termín 1.3.-8.3.2023. Predbežná cena je 750,- EUR. Viac informácií si môžete pozrieť na výveske. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Púť sv. zem – plagát – klik sem

 

Priebeh reštaurovania obrazu Poslednej večere z refektára:

Výnimočný obraz Poslednej večere od významného barokového autora Zannusiho už 222 rokov krášli náš refektár. Na VŠVÚ v Bratislave sa mu venujú v ateliéri reštaurovania pod odborným dohľadom, aby opäť získal stratenú krásu. Viac informácií o priebehu reštaurovania si môžete pozrieť v Lurdskej jaskynke, kde je pripravená malá prezentácia.

Facebook príspevokKlik sem

 

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. pre tých, ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava sa začne v septembri. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii.

Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

 

Farské hody:

V nedeľu budeme sláviť farské hody zo sviatku sv. Petra a Pavla. Pri sv. omšiach bude tradičná farská ofera. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Ďakujeme za všetky milodary na opravu kostola. Vďaka všetkým Vám môže rekonštrukcia pokračovať.

Úmysly sv. omší

27.06.2022 – 03.07.2022

 

Pondelok 27. júna

6:30      + Jozef, Mária, Anna a Ladislav

18:30    + Eva

Utorok 28. júna

6:30      Za zdravie a B. požehnanie pre Tatianu a Jakuba

18:30    + Antónia

Streda 29. júna

6:30      + Pavol

12:00    + Gregor, Mária a Anna

17:00    (sv. omša v maďarčine)

18:30    za farnosť

19:30    Za obrátenie Andreja (latinská)

Štvrtok 30. júna

6:30      + Vojtech

18:30    + Pavol a Blažej

Piatok 1. júla

6:30      + Štefan

18:30    + Ján, Anna a Mária

Sobota 2. júla

7:00      + Jarmila a Emília

18:30    + Marián, Alžbeta a Ján

Nedeľa 3. júla

7:00      + Michal

8:30      + Jozef

10:00    za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Alexander, Helena, Darina, Oľga (latinská)

18:30    + Alexander, Mária, Viliam a Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy