Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Dominika

Utorok: sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy

Streda: sv. Vavrinca

Štvrtok: sv. Kláry

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.

 

Púť do moravských Žarošíc:

V sobotu, 10. septembra tohto roku, organizuje naša farnosť farskú celodennú autobusovú púť do moravskej obce Žarošice. Mariánske púte sú na tomto milom mieste známe už od 14. storočia.  Cena za dopravu pre jednu osobu je 10,- EUR. Pútnický plagát je na výveske. Záväzne sa možno prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Ešte zostáva voľných cca. 15 miest.

žarošice 

Púť k Matke Božej na Kalvárii:

V tomto týždni sa cez víkend uskutoční tradičná púť k Panne Márii na Nitrianskej kalvárii. Podrobný program púte je na výveske. Biskupské sv. omše: sobota: 17:00 v maďarčine Péter kardinál Erdő, 19:00 nitriansky pomocný biskup, mons. Peter Beňo. Hlavnú pútnu sv. omšu v nedeľu o 10:00 bude sláviť náš diecézny biskup, mons. Viliam Judák o 10:00 a kňazi chodíme na kalvársku púť aj spovedať. Z tohto dôvodu sv. omše v našom kostole budú na budúcu nedeľu o 7:00, 16:30 a 18:30. Sv. omše o 8:30, 10:00 a 11:30 (maď.) na budúcu nedeľu v našom kostole nebudú. Úmysly zrušených sv. omší budú slávené na Kalvárii.

 

Úmysly na sv. omše do konca roka 2022:

Kto by túžil dať si zapísať úmysel sv. omše do konca tohto kalendárneho roka, môže tak urobiť v sakristii po sv. omšiach.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň.

 

Úmysly sv. omší

08.08.2022 – 14.08.2022

 

Pondelok 08. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Evelynu

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 09. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Evelynu

18:30    + Jozef, Marta, František

Streda 10. augusta

6:30      + Edita

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu, Petra, Pavla a Františka

Štvrtok 11. augusta

6:30      Za zdravie a dary Ducha Svätého

18:30    Poďakovanie za dar života, za živých a zosnulých rodičov, brata Vladimíra

Piatok 12. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu, Kamila, Michala a Jozefa

Sobota 13. augusta

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu

18:30    + Jozef, Mária a rodičia z oboch strán

Nedeľa 14. augusta

7:00      za farnosť

Kalvária púť:    + Vojtech a Katarína

Kalvária púť:    Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta, Annu a Kristínu

16:30    Za Božie požehnanie pre rodinu (latinská)

18:30    Za živých a zosnulých z rodiny

Informačný servis nitrianskej diecézy