10. mája  2020

 

Liturgický kalendár:

Streda: Spomienka Panny Márie Fatimskej

Štvrtok: sv. Mateja, apoštola, sviatok

Sobota: Sv. Jána Nepomuckého, spomienka

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia:

Obnovenie slávenia sv. omší sa spája s niektorými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť zdravie každého z nás. Prosíme, aby ste ich dodržiavali. Pri vstupe do chrámu použite dezinfekciu na ruky, obsadzujte len miesta, ktoré sú označené červenou značkou. Zachovávajte dvojmetrové odstupy pri sedení (ak nie ste z jednej domácnosti), pri svätom prijímaní a pri odchode z kostola.

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Aby sa predišlo nákaze, počas mimoriadnej situácie sa sväté prijímanie podáva do rúk. Prosíme, aby ste na sväté prijímanie prichádzali v dvojmetrových odstupoch. Sväté prijímanie bude podávané takto:

Kňaz podá veriacemu sv. prijímanie do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme však predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, prítomného v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po prijatí svätej hostie pristúpili k pánovi diakonovi, ktorý vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie.

Samozrejmé je, že najvhodnejším spôsobom sv. prijímania, je prijatie do úst. Mimoriadne opatrenia však treba rešpektovať, pochopiť a  zároveň sa snažiť o čo najdôstojnejšie zaobchádzanie so živým Kristom. Držíme v rukách Pána a Boha celého vesmíru. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi.

Litánie:

Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku každej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Vďaka za podporu:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek tomu, že nemohli prísť na svätú omšu do nášho farského kostola, pamätali na našu farnosť v modlitbách a aj posielali milodary na účet, alebo priniesli osobne. Nech Pán odmení všetky vaše obety. Aj vďaka nim sa podarilo počas týchto dvoch mesiacov skultúrniť a nanovo vymaľovať priestory schodiska v bočnej chodbe pri chóre.

Pre hygienické dôvody nebude košík na zvonček pri sv. omši putovať z rúk do rúk, ale bude umiestnený pri vstupe do kostola. Svoje prípadné milodary môžete vhodiť tam, či do pokladničiek, ktoré sú na stenách kostola. Pán Boh zaplať!

 

Sväté omše v čase opatrení:

Počas opatrení, ktoré platia, budú sväté omše v našom chráme tak, ako zvyčajne, pričom ranná sv. omša cez týždeň (6:30) a prvé dve v nedeľu (7:00 a 8:30) budú vyhradené predovšetkým pre seniorov. Ak by to počasie dovolilo a kapacitné dôvody vyžadovali, bude možné využiť na sedenie aj priestory vo farskom dvore. V prípade potreby bude počet sv. omší v nedeľu zvýšený. Celkový počet miest na sedenie v našom kostole: hlavná loď, chór, bočný chór, chodba pri sakristii (okrem vonkajšieho dvora)  pri súčasných opatreniach je 112 miest. Zároveň pripomíname, že každý deň sa slávi sv. omša o 15:00 aj v priestoroch hradného areálu, v Gotickej priekope.

 

Úmysly sv. omší do konca augusta

Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené od mája do augusta zapisujeme na farskom úrade, prípadne cez telefón a mail.

Upratovanie chrámu:

Viacerí z tých, ktorí sa nezištne starajú o čistotu nášho kostola, sú v dôchodkovom veku a aj pre túto situáciu je pre nich ťažké prísť pomôcť pri upratovaní kostola. Preto prosíme, ak niekto hľadá spôsob, ako by mohol byť nápomocný pri dobrom diele, jednou z možností je, že by nám pomohol pri upratovaní kostola. Čím viac ochotných ľudí sa stretne, tým je každá práca, príjemnejšou. Ďakujeme.

 

Vdp. Jozef Vojtek:

Vítame v našej farnosti dp. Jozefa Vojteka, ktorý do našej farnosti prišiel v týchto dňoch na výpomoc. Prajeme mu v kňazskej službe medzi nami hojnosť Božích milostí.

 

Úmysly sv. omší:  11.05. – 17.05.2020

 

Pondelok 11.05.

6.30:                   Za šťastný priebeh operácie pre Máriu

18.30:                 R 

Utorok 12.05.

6.30:          +       Klára

18.30:        +       Vladimír a Júlia

Streda 13.05.

6.30:          +       Marián

18.30:        +       Martin

Štvrtok 14.05.

6.30:                   Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána

18.30:        +       Jozef, Katarína, Mária, Viliam, Vladimír

Piatok 15.05.

6.30:          +       Mária a Anton

18.30         +       Antónia pri štvrtom výročí smrti

 –

Sobota 16.05.

7.00:          +       Mária a Ignác

18.30:        +       Vincent, Jozef a Alojz

 –

Nedeľa 17.05.

7.00:          +       Valéria a Ignác

8.30:                   Za zdravie a Božie požehnanie pre Johanku, Kláru, Damiána, Bibiánu, Mária

10.00:                 Za úspešné ukončenie školy pre Dominiku a nájdenie správnej životnej cesty

11.30                  Sv. omša v maďarskom jazyku

18.30:                 Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy