23. februára 2020

 

Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

 

Odprosujúca poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej

V utorok (25.2.) od 16:00 do svätej omše bude v našom chráme zmierna poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorou chceme naše srdcia pripraviť na čas svätého pôstu. Zastavme sa behu povinností a príďme upriamiť svoje srdcia k Bohu. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky. Všetkých srdečne pozývame.

 

Začiatok svätého pôstu

Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Požehnanie popola a značenie popolom bude po homílii pri každej svätej omši. Sv. omší v našom chráme v tento deň bude päť a to nasledovne: ráno o 6.30 hod, napoludnie o 12.00 hod., o 17:00 hod.maďarskom jazyku, večer o 18.30 hod. a vysokoškolská svätá omša bude v stredu o 20.00 hod.

 

Odpustky v pôstnom období:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty:

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 18.00 hod.

 

Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu.

 

Pôstna krabička:

Aj v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila Pôstnu krabičku pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Obálky  s pôstnou krabičkou, sú k dispozícii na stolíku s novinami.

 

Deň otvorených dverí na CZŠ na Chrenovej:

Vedenie Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na Dlhej ul. V Nitre – Chrenovej, srdečne pozýva na deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie detí do MŠ a ZŠ. Viac info na výveske.

 

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Dnes pri sv. omšiach bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti za mesiac február. Za milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 2.

 

 

Úmysly sv. omší:  24.02. – 01.03. 2020

 

Pondelok 24.02.

6:30           +       Jolana

18:30                  R

Utorok 25.02.

6:30                    Poďakovanie za dar života a prosba o pomoc a Božie požehnanie v starobe a chorobe

18:30                  Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov

 

Streda 26.02.

6:30           +       Emília a Ladislav

18:30         +       Ivan

Štvrtok 27.02.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie a potrebné milosti

pre vnuka Adama a celú rodinu

18:30         +       Katarína, sestry, rodičia a zosnulí príbuzní

Piatok 28.02.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pri operácii

pre Martu a svetlo Ducha Svätého pre celú rodinu

18:30         +       Bernardína, Božena, Valéria, Július a rodičia

 

Sobota 29.02.

7:00                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudovíta

18:30         +       Sebastián

Nedeľa 01.03.

7:00           +       rodičia  Magdaléna, Tibor a Oľga a Jozef

8:30           +       Štefan a Mária a rodičia z oboch strán

10:00                  Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu v ťažkej

chorobe, za trpezlivosť a dary Ducha Svätého

11:30         +       Minály Etel

18:30                  Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy